Ochrana dat

Ochrana dat

1. Obecné informace

Následující body  poskytují jednoduchý přehled o tom, jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na webu provádí jeho provozovatel. Jeho kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Poznámky k odpovědnému orgánu“.

Jak jsou údaje o vás shromažďovány?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. Mohou to tedy být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude provozován  bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna zrušit.. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích ­stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Austria design

Poskytovatelem je Austria Design, Pantzergasse 12, 1190 Vienna (dále AD) Když navštívíte naše webové stránky, AD zaznamenává různé log soubory včetně vašich IP adres.

AD se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co možná nejvíce spolehlivě. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a TKG 2021, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TKG 2021. Tento souhlas lze kdykoliv zrušit..

Zpracování objednávky

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné ­informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, budou zde shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Orgánem, odpovědnýmza zpracování údajů na této webové stránce je:

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
1230 Vídeň Rakousko

Telefon: +43 1 869 4301
E-mail: office@rhk-energy.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích pro zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba archivování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz vašich osobních údajů nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše osobní údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní termíny pro jejich uchovávání); V druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů, zpracováváme tyto vaše  údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR za předpokladu, že zvláštní kategorie údajů jsou zpracovávány v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů řídí rovněž čl. 49 odst. 1 písm. GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), budou údaje zpracovávány také na základě TKG 2021. Souhlas lze kdykoli zrušit. Pokud jsou vaše údaje vyžadovány ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje dále zpracováváme , pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů lze rovněž provádět na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme také nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli zrušit. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních . Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků ( Námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR). Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování , pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou používány pro účely přímé reklamy (námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Podání stížnosti ­u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na ­přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, opravy a jejich vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů docházelo nebo pokud jejich zpracování probíhá nezákonně, můžete místo jejich výmazu požadovat omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a také pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato webová stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a to podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

4. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies). Soubory cookie relace se automaticky vymažou na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Cookies mohou pocházet od nás (cookies první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. cookies třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb od společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie lze použít k vyhodnocení chování uživatelů nebo k reklamním účelům.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění procesu elektronické komunikace, pro poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie). na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se ukládá, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a TKG 2021); souhlas lze kdykoli zrušit.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pouze pro určité případy nebo obecně pro všechny a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou však soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Jaké soubory cookie a služby jsou na tomto webu používány, můžete zjistit v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Souhlas s Borlabs Cookie

Naše webové stránky používají technologii Borlabs Cookie Consent k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs ).

Když vstoupíte na naše webové stránky, ve vašem prohlížeči se uloží soubor cookie Borlabs , ve kterém je uložen vámi udělený souhlas nebo odvolání tohoto souhlasu . Tyto údaje nejsou předávány poskytovateli Borlabs Cookie.

Shromážděná data jsou uložena, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo vymazání souboru cookie Borlabs sami, nebo dokud přestane platit účel ukládání dat. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování dat pomocí Borlabs Cookie naleznete na https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.

souhlasu se soubory cookie Borlabs se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných „Souborech protokolu serveru“, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli zrušit.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, nezrušíte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Správce označováníGoogle (Google Tag Manager)

Používáme Google Tag Manager, jehož poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a zobrazení nástrojů integrovaných přes něj. Google Tag Manager však také shromažďuje data o vaší IP adrese, která mohou být také převedeny na mateřskou společnost Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a TKG 2021, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TKG 2021. Souhlas lze kdykolivzrušit.

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako např  zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty v uživatelském ID a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webu.

Dále můžeme využít Google Analytics, např. Zaznamenávání  pohybů a kliknutí myši a její posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění zaznamenaných datových sad a pro analýzu dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a TKG 2021. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Plug-in prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz.

Zpracovávání objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracovávání objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky rakouských úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

6. Pluginy a nástroje

Google Fonts (místní hosting)

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Google Fonts, které poskytuje Google. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o Google Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a také v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Fonts za účelem jednotného zobrazení písem. Když vyvoláte Google Maps, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky a v zájmu snadného nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Pokud byl požádán o příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a TKG 2021, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TKG 2021. Souhlas lze kdykoliv zrušit.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA “ (dále jen „ reCAPTCHA “). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání dat na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, jak dlouho návštěvník webu na webu stráví nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

reCAPTCHA běží zcela na pozadí . Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Ukládání a analýza dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a TKG 2021, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TKG 2021. Souhlas lze kdykoliv zrušit.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v předpisech Google o ochraně osobních údajů a v podmínkách použití Google pod těmito následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=cza https://policies.google.com/terms?hl=cz.