Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti RHK Energy Solutions s.r.o.,

 

platné a účinné od 1.6.2023

 

I. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost RHK Energy Solutions s.r.o., IČO: 09359281, se sídlem Klánovická 499/13, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 334094 (dále jen „RHK“) je obchodní společností založenou a existující dle právního řádu České republiky.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti RHK a druhé smluvní strany v postavení podnikatele ve smyslu § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) (tato smluvní strana dále jen „Smluvní partner“) při prodeji motorů, náhradních dílů a jiného zboží a výrobků (dále jen „Zboží“) ze strany RHK a/nebo dále při poskytování servisních a ostatních služeb (dále jen „Služby“) ze strany RHK, a to v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) a/nebo smlouvy o poskytování servisních či jiných služeb (dále jen „Servisní smlouva“). (Kupní smlouva a/nebo Servisní smlouva dále jen „Smlouva“). RHK a Smluvní partner dále jen také „Smluvní strany“ či jedna z nich „Smluvní strana“.

1.3 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy ve smyslu § 1751 OZ. Vzájemná práva a povinnosti RHK a Smluvního partnera se řídí zněním obchodních podmínek účinným ke dni uzavření Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním VOP přednost. Jakékoli obchodní podmínky Smluvního partnera, a to i v případě, že na ně Smluvní partner odkáže, či je přiloží k jakémukoli dokumentu při jednání o uzavření Smlouvy, se neuplatní. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto VOP stane nebo ukáže být neplatným, nebo neúčinným, platnost nebo vymahatelnost ostatních ujednání tím nebude dotčena.

1.4 Znění VOP může RHK měnit. Veškeré změny VOP budou oznámeny Smluvnímu partnerovi. V případě, že se Smluvní partner v určené lhůtě nevyjádří k navrhovaným změnám, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že Smluvní partner s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna VOP a na ně navázanou nesplněnou, či s plněním nezapočatou Smlouvu vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 kalendářních dnů.

 

II. Kupní smlouva

2.1 Kupní smlouvou se RHK zavazuje Smluvnímu partnerovi odevzdat Zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a Smluvní partner se zavazuje Zboží od RHK převzít a zaplatit RHK kupní cenu, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP a příslušné Kupní smlouvě.

2.2 Na základě poptávky Smluvního partnera zašle RHK Smluvnímu partnerovi nezávaznou nabídku poptávaného Zboží, označovanou také jako „Quotation“ (dále jen „Nabídka“).

2.3 Smluvní partner na základě Nabídky zašle RHK objednávku Zboží. Objednávka Zboží je pro účely těchto VOP právní jednání směřující vůči RHK s cílem obdržet od něj objednané Zboží (dále jen „Objednávka“). Objednávka může být doručena RHK poštovní přepravou nebo prostřednictvím emailu. Odesláním závazné objednávky Smluvní partner potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas se zněním těchto VOP.

2.4 Smluvní partner musí v Objednávce minimálně uvést následující údaje:

(i) identifikace Smluvního partnera nejméně v rozsahu, obchodní firma, IČO, sídlo a emailová adresa a telefonní číslo;

(ii) specifikace požadovaného Zboží, které se nebude lišit od specifikace Zboží uvedené v Nabídce;

(iii) požadovaný termín/lhůtu pro dodání Zboží, který nebude kratší než termín/lhůta uvedený/á v Nabídce;

(iv) kupní cenu Zboží, která nebude nižší než kupní cena Zboží uvedená v Nabídce;

(v) splatnost kupní ceny Zboží, která nebude kratší než splatnost uvedená v Nabídce;

(vi) místo dodání, které nebude odlišné od místa dodání uvedené v Nabídce.

2.5 K uzavření Kupní smlouvy mezi RHK a Smluvním partnerem dojde bezvýhradným potvrzením Objednávky Smluvního partnera ze strany RHK (označovaném také jako „order confirmation“), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Smluvní partner uvedl v Objednávce, či zasláním poštou na adresu sídla Smluvního partnera. Pokud RHK potvrdí objednávku Smluvního partnera s výhradami, smluvní vztah nevznikne. V případě, že RHK připojí k objednávce své protinávrhy nebo dodatky, vzniká smluvní vztah, resp. Kupní smlouva až v okamžiku potvrzení těchto návrhů a dodatků ze strany Smluvního partnera.

 

III. Servisní smlouva

3.1 Servisní smlouvou se RHK zavazuje pro Smluvního partnera provést Služby a Smluvní partner se zavazuje za tyto Služby zaplatit cenu a předmět plnění si převzít, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP a příslušné Servisní smlouvě.

3.2 Příslušná objednávka Služeb musí být zaslána společnosti RHK prostřednictvím emailu. V urgentních případech může být objednávka provedena i telefonicky.

3.3 K uzavření Servisní smlouvy mezi RHK a Smluvním partnerem dojde potvrzením objednávky Služeb ze strany RHK v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonickým potvrzením telefonické objednávky. V případě, že RHK připojí k objednávce své protinávrhy nebo dodatky, vzniká smluvní vztah, resp. Servisní smlouva až v okamžiku potvrzení těchto návrhů a dodatků ze strany Smluvního partnera.

3.4 Zasláním / provedením objednávky/potvrzením návrhů či dodatků Smluvní partner potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas se zněním těchto VOP a že akceptuje aktuální ceny Služeb společnosti RHK, nákladů spojených s provedením Služeb a dále aktuální ceny materiálů a výrobků, které mohou být použity pro provedení Služeb.

 

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Veškeré ceny Zboží/Služeb podléhají změnám. Není-li v nabídce RHK/Smlouvě uvedeno jinak, veškeré ceny Zboží/Služeb jsou uvedeny v měně CZK a jsou uvedeny bez DPH. K cenám je připočítávána DPH v zákonné výši. Ceny za Služby (včetně cestovních nákladů a obdobných nákladů) se vždy účtují dle sazeb platných v den poskytnutí příslušné Služby. V ceně za Zboží/Služby nejsou zahrnuty náklady na zabalení, dopravu či pojištění.

4.2 Dojde-li k výrazným změnám cen v důsledku změny kurzu, nebo při podstatných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, je RHK oprávněna, nedojde-li k jiné dohodě mezi RHK a Smluvním partnerem, požadovat po Smluvním partnerovi úhradu této nové výše ceny Zboží/Služeb. Pokud Smluvní partner nesouhlasí s novou výší ceny plnění, jsou RHK i Smluvní partner oprávněni od Smlouvy odstoupit s účinky ex nunc.

4.3 Nad rámec ujednání dle předchozího odstavce je RHK oprávněna zvýšit cenu Zboží a/nebo jiného plnění dle Kupní a/nebo Servisní smlouvy (dále jen společně „Předmět plnění“) s účinností od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena Smlouva, o přírůstek indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „míra inflace“). Pokud RHK v předcházejících měsících neoznámila zvýšení ceny o míru inflace v plné výši, má právo tak kdykoli učinit kumulativně i za předchozí měsíce.

4.4 RHK si vyhrazuje právo požadovat úhradu zálohy na cenu Předmětu plnění Smluvním partnerem.

4.5 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, uhradí Smluvní partner cenu Předmětu plnění na základě daňového dokladu – faktury.

4.6 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, jsou faktury (včetně zálohových faktur) splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení, není-li na faktuře uveden jiný údaj.

4.7 Nebude-li zálohová faktura, či faktura za předchozí plnění ze strany Smluvního partnera uhrazena řádně a včas, prodlužuje se termín dodání Zboží či poskytnutí Služeb dle možností RHK i o delší dobu, než po kterou byl Smluvní partner v prodlení s její úhradou, a to až o další 3 měsíce od data řádného uhrazení faktury či předchozích plnění. V případě prodlení s platbou je RHK oprávněna požadovat okamžitou úhradu všech zbývajících plateb a/nebo požadovat zálohu či složení jistoty.

4.8 Při bezhotovostní platbě je povinnost Smluvního partnera zaplatit splněna dnem připsání platby na účet RHK. Bezhotovostní převody na účet RHK jsou prováděny v českých korunách, po předchozí domluvě Smluvních stran lze tyto platby uskutečnit i v měně euro či jiné měně, ovšem pouze za podmínky, že ceny Zboží či Služeb bude udávána na všech dokladech v eurech či jiné měně. Při mezinárodním platebním styku se sjednává poplatková dispozice OUR (odesílatel hradí všechny poplatky bance/bankám).

4.9 V případě prodlení s úhradou faktury (i zálohové) ze strany Smluvního partnera, má RHK nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok RHK na náhradu škody. Pokud je Smluvní partner v prodlení se zaplacení ceny Zboží a/nebo Služeb, je RHK oprávněna pozdržet neuskutečněná plnění, nebo odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany RHK dle předchozí věty, je Smluvní partner povinen vrátit RHK dodané Zboží/plnění na své náklady a riziko. Tím není dotčeno právo RHK na náhradu škody.

4.10 Na pohledávku RHK vůči Smluvnímu partnerovi na zaplacení ceny Předmětu plnění nelze započítat jakoukoliv pohledávku Smluvního partnera, ať již vznikla na základě Smlouvy nebo z jiného právního důvodu. Jakoukoliv platbu na úhradu ceny Předmětu plnění nelze zadržovat (např. s ohledem na tvrzená práva z vad).

 

V. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody

5.1 Vlastnické právo k Předmětu plnění nabude Smluvní partner teprve úplným zaplacením ceny veškerého/celého Předmětu plnění ze Smlouvy. Smluvní partner není oprávněn do doby nabytí vlastnictví (tedy do úplného zaplacení celé ceny) Předmět plnění přenechat někomu jinému, až již za úplatu, či bezúplatně, dát ho do zástavy, či ho jinak právně zatížit.

5.2 Až do doby nabytí vlastnictví k Předmětu plnění je Smluvní partner povinen Předmět plnění řádně uskladnit a řádně pojistit.

5.3 Zpracováním Předmětu plnění s výhradou vlastnictví vzniká RHK spoluvlastnictví k takto vzniklé věci.

5.4 Nebezpečí škody na Předmětu plnění přechází na Smluvního partnera v době, kdy převezme Předmět plnění od RHK, nebo jestliže tak neučiní řádně a včas v době, kdy mu RHK umožní nakládat s Předmětem plnění a Smluvní partner poruší Smlouvu tím, že Předmět plnění nepřevezme. RHK a Smluvní partner se dále dohodly:

(i) jestliže je RHK podle Kupní smlouvy/Servisní smlouvy povinna předat Předmět plnění dopravci v určitém místě pro přepravu Předmětu plnění Smluvnímu partnerovi, přechází nebezpečí škody na Předmětu plnění na Smluvního partnera předáním Předmětu plnění dopravci v dohodnutém místě;

(ii) jestliže je RHK dle Kupní smlouvy/Servisní smlouvy povinna odeslat Předmět plnění, avšak není povinna předat Předmět plnění dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na Smluvního partnera okamžikem, kdy je Předmět plnění předán prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

5.5 Škoda na Předmětu plnění, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na Předmětu plnění na Smluvního partnera, nezbavuje Smluvní partnera povinnosti zaplatit RHK cenu Předmětu plnění.

 

VI. Dodání

6.1 RHK je oprávněna kdykoliv poskytnout Smluvnímu partnerovi Předmět plnění i dílčím plněním.

6.2 Pokud nebude dohodnuto písemně jinak, dodací lhůty a jiné termíny budou vždy považovány pouze za odhad a nikdy nebudou vykládány jako přesné lhůty nebo závazek k dodání konkrétního počtu Předmětu plnění za určité období. Dodací lhůta začne běžet nejdříve po obdržení všech informací ohledně všech obchodních a technických podmínek. Následné žádosti Smluvního partnera o změny či doplnění prodlouží dodací lhůtu či jiný termín o přiměřenou dobu.

6.3 V případě překročení dodací lhůty / termínu dle předchozího odstavce (odhadované dodací lhůty/odhadovaného termínu) je Smluvní partner oprávněn písemně požádat RHK o dodání/plnění sjednaného Předmětu plnění v přiměřené lhůtě, nejméně však v dodatečné lhůtě 15 pracovních dnů. RHK se dostane do prodlení s dodáním Předmětu plnění až uplynutím dodatečné lhůty uvedené v předchozí větě.

6.4 Smluvní partner se zavazuje akceptovat mírné překročení závazných dodacích lhůt nebo jiných termínů ze strany RHK, a to bez jakýchkoliv sankcí pro RHK.

6.5 V případě prodlení RHK s dodáním Předmětu plnění je Smluvní partner oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ex nunc, a to po uplynutí lhůty k plnění stanovené v písemné výzvě k plnění doručené RHK. Pokud již RHK poskytla Smluvnímu partnerovi dílčí plnění, je Smluvní partner oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v rozsahu doposud nerealizovaných plnění ze Smlouvy.

6.6 Není-li mezi RHK a Smluvním partnerem sjednáno jiné místo dodání Zboží, je místem dodání Zboží sklad společnosti RHK v Žebráku. Veškeré náklady na přepravu a pojištění Zboží či jiného plnění z Žebráku do místa určení Zboží nese Smluvní partner.

6.7 Smluvní partner je povinen převzít Předmět plnění osobně nebo určit osobu, která za něj Předmět plnění převezme.

6.8 Při sjednání doložky EXW/FCA či jiných případech, kdy má dopravu zajistit na své náklady Smluvní partner, musí RHK zajistit, aby v termínu dodání byl Předmět plnění připraven k odebrání Smluvním partnerem či jím zplnomocněným dopravcem ve skladu v Žebráku. RHK neodpovídá za to, že Smluvním partnerem zmocněný dopravce/dopravci doručí Předmět plnění na místo dodání.

6.9 V případě, kdy má dopravu zajistit na své náklady RHK, musí RHK zajistit, aby v termínu dodání byl Předmět plnění či jiné plnění připraveno k odebrání Smluvním partnerem v místě dodání. Smluvní partner se v tomto případě zavazuje v místě dodání na své náklady nebezpečí provést vykládku Předmětu plnění.

6.10 Smluvní partner je povinen zajistit s dostatečným předstihem, aby:

a. bylo možné Předmět plnění dodat na místo dodání bez nepřiměřených nebo neobvyklých obtíží,

b. byl řádně zajištěn přístup RHK a jím pověřeným osobám do místa dodání;

c. byla zajištěna veškerá další potřebná součinnost ze strany Smluvního partnera pro dodání a předání Předmětu plnění.

6.11 Smluvní partner je povinen převzít od RHK Předmět plnění, a to i Předmět plnění, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Předmětu plnění, a dále podepsat dodací list/předávací dokument/ servisní zprávu. Nepřevezme-li Smluvní partner Předmět plnění nebo odmítne-li Smluvní partner podepsat dodací list, příp. jiný předávací dokument či servisní zprávu, považuje se Předmět plnění za předaný ze strany RHK a Smluvním partnerem převzaté řádně a včas, bez vad a nedodělků ke dni, ke kterému RHK umožnila Smluvnímu partnerovi s Předmětem plnění nakládat.

6.12 Obaly Předmětu plnění a příp. jiného plnění, které nepodléhají dle Smlouvy a obchodních podmínek, zpětnému oděru ze strany RHK, a nedojde u nich k takovému zpětnému odběru, jsou vlastnictvím Smluvního partnera a Smluvní partner je povinen s nimi naložit v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.

6.13 Smluvní partner nese náklady na uskladnění Předmětu plnění a související náklady, které vzniknou z důvodů na straně Smluvního partnera (např. nepřevzetím Předmětu plnění).

6.14 Pojištění Předmětu plnění se uzavírá výhradně na žádost a na náklady Smluvního partnera a v rozsahu vyžadovaném Smluvním partnerem.

6.15 V případě, že objednaný Předmět plnění není u dodavatele či subdodavatele RHK k dispozici, vyhrazuje si RHK právo odstoupit od Kupní smlouvy/Servisní smlouvy se Smluvním partnerem bez jakýchkoliv sankcí. Současně se RHK zavazuje neprodleně informovat o této skutečnosti Smluvního partnera a případně mu neprodleně vrátit již zaplacené zálohy na cenu Předmětu plnění.

6.16 RHK je oprávněna dodání Předmětu plnění přerušit v případě, že dle vlastního úsudku RHK existují přiměřené důvody pochybovat o tom, zda je Smluvní partner schopen nebo ochoten zcela a včas splnit své platební závazky vůči RHK.

 

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Právo Smluvního partnera z vadného plnění zakládá vada, kterou má Předmět plnění při přechodu nebezpečí škody na Smluvního partnera.

7.2 Smluvní partner se zavazuje prohlédnout Předmět plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Předmětu plnění a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Smluvní partner se zavazuje do 3 dnů od přechodu nebezpečí škody na Předmětu plnění oznámit RHK zjištěné vady Předmětu plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, musí být vada Předmětu plnění oznámena RHK bez zbytečného odkladu poté, co jí Smluvní partner zjistil nebo poté, co ji Smluvní partner mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 12 měsíců od přechodu nebezpečí na Zboží a do 6 měsíců od přechodu nebezpečí na plnění dle Servisní smlouvy. Zjištěné vady Předmětu plnění je povinen Smluvní partner oznámit RHK písemně s uvedením podrobností ohledně vady a dále zejména s uvedením výrobního čísla příslušného Předmětu plnění, bylo-li přiděleno.

7.3 Drobné technické změny a odchylky, které podstatně neovlivňují běžné použití Předmětu plnění, se nepovažují za vadu.

7.4 RHK neodpovídá za vady způsobné nesprávnou nebo neúplnou specifikací Předmětu plnění Smluvním partnerem, ani za obdobné vady způsobené dodáním nevhodného Předmětu plnění. Rovněž tak neodpovídá za škody vzniklé v důsledku takovéto skutečnosti.

7.5 RHK neodpovídá za vady, které vznikly nebo byly způsobeny běžným opotřebením, nevhodným nebo neodborným zacházením, vzniklá opomenutí Smluvního partnera, použitím Předmětu plnění pro jiné účely, než pro které je určeno, nebo chemickými, elektrochemickými či elektrickými vlivy působícími na Předmět plnění.

7.6 RHK dále neodpovídá za vady, které vznikly či vzniknou neodbornou montáží, instalací nebo jiným neodborným uvedením Předmětu plnění do provozu, servisem, opravami, pokud tato montáž, instalace, uvedení do provozu, servis, opravy nebyly provedeny přímo RHK nebo jinou osobou za tímto účelem pověřenou společností RHK. To platí rovněž v případě, kdy montáž, instalaci nebo jiné uvedení Předmětu plnění do provozu, manipulace s Předmětem plnění provedl Smluvní partner nebo jím zvolená třetí osoba a vada vznikla na základě nedodržení pokynů RHK či uvedených v návodu k montáži, instalaci, uvedení Předmětu plnění do provozu, k manipulaci, k obsluze nebo porušením technické normy, kterou se užívání či montáž řídí nebo porušením jiných obecně závazných pravidel a právních předpisů.

7.7 U vad zjistitelných před zabudováním či zpracováním není možno uplatnit nároky z odpovědnosti za vady po zabudování nebo zpracování.

7.8 RHK vytčené vady posoudí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení úplného písemného oznámení vady Smluvního partnera.

7.9 V případě neoprávněných vad se Smluvní partner zavazuje uhradit RHK veškeré náklady spojené s posouzením vady a další související náklady jako je cestovné, náklady na přepravu apod.

7.10 Vady na Předmětu plnění, které byly ze strany RHK uznány, RHK podle svého uvážení opraví nebo provede náhradní dodávku (dodá novou věc bez vady nebo dodá chybějící věc), a to ve lhůtě, která bude sdělena Smluvní straně. K náhradní dodávce je RHK oprávněna také v případě neúspěšné opravy. Nároky snížení ceny Předmětu plnění či odstoupení se vylučují.

7.11 Na opravené či vyměněné části Předmětu plnění se vztahuje odpovědnost za vady, které mohou být oznámeny ve lhůtách uvedených v odst. 7.2 výše.

7.12 Vyměněné části Předmětu plnění přecházejí zpět do vlastnictví RHK.

7.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že RHK neodpovídá za jakékoli nepřímé a následné škody, či ušlý zisk na straně Smluvního partnera, či třetích stran. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání Zboží/plnění ze Smlouvy, nedosažení plné shody Zboží se Smlouvou, nedosažení zaručených parametrů Zboží. Informaci o vzniku odpovědnosti RHK za škodu je Smluvní partner povinen sdělit RHK nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, ve kterém se tuto informaci dozví. RHK nenese odpovědnost za škodu v případě, kdy se Smluvní partner odchýlí od pokynů RHK, škodu utrpí třetí osoba v důsledku využití informací nebo Zboží dodaného /plnění poskytnutých ze strany RHK Smluvnímu partnerovi, anebo pokud Smluvní partner neumožní RHK ani pokusit se zabránit vzniku škody nebo omezit její rozsah. Celková souhrnná povinnost RHK k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků Smluvního partnera vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností RHK nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 20% celkové ceny Zboží / plnění ze Smlouvy bez DPH nebo maximálně však 500.000,- Kč, přičemž se uplatní ta nižší maximální částka. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně.

7.14 Pokud nebude dohodnuto písemně jinak, Smluvní partner není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z vad Předmětu plnění po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na Předmětu plnění. Výslovně se sjednává, že po uplynutí této lhůty nebude Smluvní partner uplatňovat vůči RHK žádné nároky plynoucí z vad Předmětu plnění.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Smluvní partner není oprávněn postoupit třetí osobě práva a/nebo povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za RHK, bez předchozího písemného souhlasu RHK.

8.2 Smluvní partner se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu RHK nepředá třetím osobám informace o existenci Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu RHK nevydá třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které mu byly RHK sděleny a/nebo předány a které se vztahují ke Smlouvě. Smluvní partner odpovídá za veškerou škodu, která RHK vznikne porušením této povinnosti.

8.3 Právní vztah mezi RHK a Smluvním partnerem se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy RHK a Smluvního partnera výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanovením OZ a související právních předpisů. Strany výslovně vylučují použití § 557, §558 odst. 2 OZ v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek. Strany dále výslovně vylučují použití §1740 odst. 3, § 1750, § 1798 až 1800, § 1950, § 1978 odst. 2 a § 2108 OZ. Smluvní partner na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Smluvní partner nemá právo na náhradu škody a RHK není povinen hradit škodu vzniklou Smluvnímu partnerovi tím, že RHK oprávněně započetla svou pohledávku vůči pohledávce Smluvního partnera, tj. Smluvní strany vylučují § 1990 OZ. Smluvní partner je seznámen se zněním těchto VOP, proto se dohodou vylučuje aplikace § 1753 OZ.

8.4 Pokud vztah mezi RHK a Smluvní partnerem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.

8.5 V případě sporů souvisejících s těmito VOP nebo Smlouvou se RHK a Smluvní partner vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, bude spor mezi Smluvními stranami řešit věcně příslušný soud v České republice, místně příslušný dle obecného soudu společnosti RHK jako soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví místní příslušnost výlučnou.

8.6 RHK neodpovídá za porušení svých povinností dle Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost – zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli RHK, mají mimořádnou povahu a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy, přičemž se sjednávají, že se jedná zejména o následující události válečný stav, mobilizace, embargo, válečná událost, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok, omezení ekonomické, právní nebo jiné povahy, který byla způsobena pandemií nemoci Covid-19 či jiné obdobné nemoci. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů či subdodavatelů RHK. V případě trvání okolnosti vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce je RHK oprávněna odstoupit od Smlouvy.

8.7 Smluvní partner se zavazuje oznámit RHK jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ), jeho platného bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, a to do 14 dní od okamžiku kdy k takové změně na straně Smluvního partnera dojde. V případě vzniku platební neschopnosti Smluvního partnera se veškeré pohledávky RHK stávají splatnými v den, kdy se RHK o této platební neschopnosti dozvěděl. Nesplní-li Smluvní partner povinnosti stanovené v tomto odstavci VOP, je povinen zaplatit RHK smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok RHK na náhradu škody.

 

RHK Energy Solutions s.r.o.
Klánicková 499/13
19800 Praha 9

E office.cz@rhk-energy.com
W www.rhk-energy.com

Platí od: 01.06.2023

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky
Stáhnout General Terms and Conditions (anglicky)

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
1230 Vídeň

T +43 1 869 4301
E office@rhk-energy.com
W www.rhk-energy.com

Platí od: 25.02.2023

Stáhnout General Terms and Conditions (anglicky)
Stáhnout Delivery and Price Conditions (anglicky)

Stáhnout Allgemeine Geschäftsbedingungen (německy)
Stáhnout Liefer- und Preisbestimmungen (německy)