Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazandók az RHK Energy Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság („RHK” vagy „Mi”) minden szállítására és szolgáltatására. A szerződő fél („szerződő fél” vagy „Ön”) és az RHK közötti jogviszonyra az alábbi feltételek irányadók:
a) az az ajánlat, amelyen a vonatkozó egyedi szerződés alapul;
b) a szállítási és árazási rendelkezések;
c) harmadik felek (különösen gyártók/termelők) minden olyan szerződési vagy üzleti feltétele, amelyre kifejezetten hivatkoznak;
d) a jelen Általános Szerződési Feltételek.

1.2. A fentiektől függetlenül, csak a jelen ÁSZF alkalmazandó, kivéve, ha írásban ettől eltérően állapodnak meg. Ennek megfelelően semmilyen egyéb szerződési feltételek nem alkalmazhatók. Ez a rendelkezés alkalmazandó abban az esetben is, ha a szerződő fél a szerződésre a saját általános szerződési feltételeire alapozza, vagy ha az érvényesség általánosságban kétséges. Az RHK kifejezetten tiltakozik a szerződő fél általános szerződési feltételi ellen, még akkor is, ha azokról tudomásunk van.

1.3. Az Ön megrendelései csak az alábbi feltételek alapján kerülnek elfogadásra és teljesítésre. A szerződés megkötésekor érvényes verzió az irányadó. Folyamatos üzleti kapcsolat esetén ezek a szerződési feltételek akkor is a szerződés részét képezik, ha azokat az egyedi szerződés nem említi meg kifejezetten.

1.4. Tájékoztatjuk fogjuk Önt a jelen ÁSZF módosításairól, amelyek elfogadottnak minősülnek, amennyiben Ön 14 napon belül azok ellen nem tiltakozik (az értesítésben kifejezetten tájékoztatni fogjuk Önt a hallgatás jelentőségéről).

1.5. Ön ezúton kifejezetten megerősíti, hogy a jelen ÁSZF jogilag kötelező erejű és a szerződés elválaszthatatlan részévé vált.

2. A szerződés megkötése, szállítási kötelezettség és részleges érvénytelenség

2.1. Az ajánlataink általánosságban nem kötelező erejűek. Érvényes szerződés nem jön létre azelőtt, hogy kifejezetten elfogadtuk volna az Ön megrendelését.

2.2. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a RHK és Ön vállalják, hogy az érintett rendelkezést olyan jogszerű és érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban és jogszerűen megfelel az érvénytelen rendelkezés gazdasági hatásának.

2.3. A szóbeli megállapodások és a jelen szerződéses feltételek módosításai csak írásbeli megerősítés esetén érvényesek; ugyanez alkalmazandó az írásbeliségről való lemondásra.

3. Szállítás, időszakok és határidők

3.1. AZ RHK bármikor jogosult részleges szállításokat és szolgáltatásokat teljesíteni.

3.2. A megállapodott szállítási időszakok és határidők csak iránymutatásként szolgálnak, kivéve, ha azokat írásban kifejezetten kötelező erejűként jelölték meg. A szállítás határideje legkorábban a minden kereskedelmi és műszaki kérdéssel kapcsolatos véglegesen megállapodott információk átvételekor kezdődik. Az ezt követő módosítási és kiegészítési kérések a szállítási időt ésszerű mértékben meghosszabbítják.

3.3. A nem kötelező erejű szállítási időszak vagy határidő meghaladása után a szerződő fél írásban kérelmezheti az RHK-tól a szállítást. Az RHK a legkorábban ezen kérelem átvételekor esik késedelembe.

3.4. A szerződő fél köteles elfogadni a kötelező erejű időszakok vagy határidők az RHK általi kis mértékű meghaladását, a késedelem jogkövetkezményei nélküli.

3.5. Amennyiben az RHK a szállítással késedelembe esik, úgy a szerződő fél jogosult a szerződést teljesíteni vagy ésszerű türelmi időszak írásbeli meghatározását követően a szerződéstől elállni. Amennyiben az RHK a szállításokat vagy szolgáltatásokat részben már teljesítette, úgy a szerződő fél csak a még nem teljesített szállítások vagy szolgáltatások tekintetében jogosult a szerződéstől elállni.

3.6. Amennyiben a szállítás nem szándékosan lehetetlenné válik a késedelem alatt, úgy az RHK nem felelős, feltéve, hogy a kár a megfelelő időben történő szállítás esetén is bekövetkezett volna.

3.7. A szállítás a raktárból történik Budapestre, vagy ha az egyedi megrendelés alapján szerződő fél Bécsben veszi át az árut akkor onnan a szerződő fél számlájára és kockázatára. Budapestről a beüzemelés helyére történő szállíttatás és a szállítási biztosítás minden költségét a szerződő fél köteles viselni.

3.8. Vis maior vagy a nem a saját (vagy üzleti partnereink) hibánkból bekövetkező olyan üzemzavar esetén, amely ideiglenesen megakadályoz minket abban, hogy a megállapodott időszakokat és határidőket betartsuk, az érintett szállítási időszakok és határidők az ilyen körülmények által okozott teljesítési zavarok időtartamával meghosszabbodnak.

4. Árak

4.1. Minden ár módosítható. Hacsak az ajánlat eltérően nem rendelkezik, a megrendelésnek megfelelően minden ár euróban és forintban vagy euróban a jogszabályban meghatározott hozzáadottérték-adó nélkül kerül megállapításra.

4.2. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a megajánlott árak minden esetben a mi budapesti vagy egyedi esetben bécsi raktárunkban történő rendelkezésre bocsátással értendő, csomagolás nélkül, amely önköltségi áron kerül felszámításra. Minden szállítási költséget, különösen az áruszállítási és biztosítási díjakat, a vámokat, díjakat vagy illetékeket, a szerződő fél köteles viselni.

4.3. A szolgáltatások árai mindig a szolgáltatások teljesítésének napján hatályos díjszabás szerint kerülnek felszámításra. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó a technikusaink, oktatóink és szerelőink utazási és szállás költségeire is.

5. Elállási jog; Kiszállított áruk visszaszolgáltatása

5.1. A vis maior, a sztrájkok, természeti katasztrófák, szállítási korlátozások és hasonló események mentesítenek minket a megállapodott szállítási időszak vagy határidő betartásának kötelezettsége alól. Ez a rendelkezés alkalmazandó abban az esetben is, ha az RHK-nak a szerződés megkötése után jutnak a tudomására olyan körülmények, amelyek között fő- és kiegészítő szolgáltatások teljesítése már nem minősül biztosítottnak. Ettől függetlenül, ebben az esetben megillet minket a feltétlen és azonnali elállás joga.

5.2. Amennyiben a szerződő fél az alapvető szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti (pl. fizetés nem teljesítése), úgy az RHK jogosult a szerződő féltől a már kiszállított áruk visszaszolgáltatását vagy a szerződés teljesítését követelni. Ebben az esetben a visszaszolgáltatás a szerződő fél kockázatára és költségére történik. Ez nem érinti a kártérítési igényeket és a tulajdonjog fenntartásával kapcsolatos igényeket.

6. Szavatosság, jótállás, a hibák közlése

6.1. A jelen pontban körülírt szavatosság és jótállás nem vonatkozik az olyan termékekre, amelyeket az RHK csak szállított, és amelyeket más üzleti partnerek gyártottak (különösen a teljesen új gépek, eszközök és berendezések), és amelyekre a gyártó/termelő által meghatározott szavatossági és jótállási feltételek vonatkoznak. Az RHK csak a szavatossági vagy jótállási folyamat kezelését veszi át. Azonban az a kérdés, hogy egyáltalán felmerült-e szavatossági vagy jótállási igény, a gyártó előírásaitól függ. Minden egyéb esetben, azaz az olyan esetekben, amikor a termelő/gyártó feltételei nem alkalmazandók egyértelműen, úgy a 6.2-6.7. pontokban meghatározott szavatossági és jótállási feltételek alkalmazandók.

6.2. A szerződő fél köteles a szállítást a nyilvánvaló hibák felfedése érdekében azonnal megvizsgálni a megállapodott átvételi helyen. Amennyiben a szerződő fél kifejezetten vagy hallgatólagosan lemond a vizsgálatról, úgy az RHK feltételezi, hogy az áruk szerződésszerűen kerültek leszállításra. A szállításaink minőségével kapcsolatos panaszok csak akkor kerülnek elfogadásra, ha azokat az átvételtől számított 14 napon belül, az átvétel helyén írásban bejelentik nekünk. A hibáról szóló értesítést megfelelően alá kell támasztani és dokumentálni. a megfelelő bizonyítékokkal. A rejtett hibákat a felfedezésük után a fent meghatározott módon azonnal be kell jelenteni.

6.3. A rajzoktól és katalógusoktól való kisebb műszaki módosításokat és eltéréseket előre jóváhagyottnak kell tekinteni.

6.4.Minden járulékos kiadást – mint például a szállítási költségek és a vámkezelési költségek, stb. – a szerződő fél köteles viselni.

6.5. Minden szavatossági időszak az átvételtől számított maximum 12 hónap. A hiba fennállását a szerződő fél köteles bizonyítani.

6.6. Igazolt hibák esetén a szavatosság a kijavításra, kicserélésre vagy hiányzó áruk pótlására korlátozódik. Több újabb kijavítás és kicserélés is megengedhető. Az megtérítésre és árleszállításra vonatkozó igények kizártak. A szavatosság kizárt, ha a szerződő fél vagy egy harmadik fél az RHK engedélye nélkül módosításokat vagy javításokat hajtott végre a terméken. Kijavítás, kicserélés vagy a hiányzó áruk pótlása esetén az igények bejelentésére nyitva álló időtartam nem kezdődik újra.

7. Fizetési feltételek, késedelem és a beszámítás tilalma

7.1. A fizetési feltételek, különösen az esedékesség és a fizetés típusa, a megrendelés visszaigazolásban vagy a számlában kerülnek meghatározásra. A megállapodott fizetési határidők betartása a szállítás vagy a szerződés teljesítésének alapvető feltétele.

7.2. A banki átutalások akkor minősülnek teljesítettnek, ha az összeget az RHK által meghatározott számlán jóváírták. Váltók vagy csekkek csak írásbeli megállapodás után fogadhatók el, csak számlára fizetés esetén, és a fizetés nem tartalmazhatja a RHK árkedvezmény bármilyen levonását. A kedvezmény után járó kamatot és minden banki díjat kizárólag a szerződő fél köteles viselni.

7.3. Kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a szerződő fél által leadott megrendelésekre vonatkozóan előleget követeljünk.

7.4. Amennyiben a szerződő fél a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy az RHK a választása szerint jogosult a felmerült tényleges kár megtérítését vagy a jogszabály szerinti kamatot követelni. Vállalkozások esetén ez az alapkamat 9.2%-kal növelt értéke évente. Ez a követelés kamatos kamatot is magában foglal. Továbbá, a fizetés elmulasztása esetén a szerződő fél köteles megtéríteni a bírósági és a bíróságon kívüli költségeket, valamint a megfelelő felelősségre vonáshoz szükséges fizetési felszólítási és behajtási kiadásokat. Ez a behajtási költségek megtérítéseként minden esetben magában foglal egy 40,- euró összegű átalány összeget, a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 2. § (1) bekezdésének megfelelően. A további jogok és igények érvényesítését ez nem érinti. Amennyiben a szerződő fél a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a mulasztás fennállta alatt az RHK nem köteles teljesíteni. Továbbá, mulasztás esetén az RHK jogosult minden ki nem egyenlített fizetés azonnali megfizetését követelni és/vagy előleg fizetését vagy biztosíték adását követelni.

7.5. A szerződő fél a kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem jogosult bármilyen vitatott vagy jogszabályban nem megállapított ellenigényét beszámítani. A szerződő fél szintén nem jogosult a visszatartás jogát jogilag kötelező erejű jogcím nélkül vagy más jogviszonyokon alapuló igények alapján gyakorolni.

8. Tulajdonjogok

8.1. A leszállított gépek, készülések és berendezések, valamint a tartozékok és a pótalkatrészek a korlátozásoktól mentes tulajdonunkban maradnak, amíg a maradéktalan fizetés meg nem történik.

8.2. A tulajdonjog fenntartása a jelen üzleti kapcsolatból eredő igényeink biztosítékául is szolgál, amíg az adásvétellel kapcsolatos minden igényünk kiegyenlítésre nem kerül.

8.3. A leszállított termékeknek a szerződő fél általi zálogjoggal történő megterhelése a maradéktalan fizetés előtt kizártnak minősül, kivéve, ha ahhoz előzetes írásbeli hozzájárulásunkat adjuk.

8.4. Ameddig a szerződő fél nem vált tulajdonossá, a szerződő fél köteles a leszállított árukat megfelelő őrzéséről gondoskodni, valamint – amennyiben ésszerű – a leszállított árukra megfelelő biztosítást kötni. A szerződő fél minden esetben viseli a leszállított tételek megsemmisülésének, elvesztésének vagy károsodásnak kockázatát.

9. Teljesítés és szállítás

9.1. A szállítás akkor minősül teljesítettnek, amikor a leszállított áruk a fuvarozó vagy a szállító cégnek átadásra kerülnek.

9.2. A szerződő fél főszabály szerint köteles a szállítást a megállapodott feltétekkel elfogadni. A szállítás el nem fogadása esetén jogosultak vagyunk az elfogadás elmulasztásából eredő, jogszabályban meghatározott jogainkat gyakorolni.

9.3. A csomagolás tekintetében a 4.2. pontban meghatározott feltételek alkalmazandók. Bécsben történő csomagolás esetén az általunk használt csomagolás ARA engedélyének száma 10651.

9.4. A látható szállítási sérülésekből eredő igényeket a szerződő fél köteles az áruknak a szállító cégtől vagy a fuvarozótól történő átvételekor azonnal bejelenteni, és a fuvarozó vagy a szállító cég elleni bizonyítékok megfelelő megőrzését el kell végezni. Az egyéb igényeket az áruk átvételét követően azonnal kell benyújtani hozzánk.

9.5. Bármilyen típusú biztosítás csak kérelemre, a szerződő fél költségére és a szerződés fél által meghatározott mértékben kerül megkötésre.

9.6. A szerződ fél hibájából szükségessé váló raktározási intézkedéseket és az azzal összefüggő költségeket a szerződő fél köteles viselni. A szállítási tételeket szerződésszerűen leszállítottnak kell tekinteni.

10. Felelősség

10.1. Hacsak az érintett ajánlat (1.1. a. pont) vagy a harmadik felek szerződéses feltételei (1.1. b. pont) eltérően nem rendelkeznek, a szerződő fél korlátozásoktól mentesen felelős minden általa felróhatóan okozott kár megtérítéséért. A szerződő fél nem felelős az enyhe fokú gondatlanságért. A felelősség korlátozásai nem alkalmazandók a személyi sérüléssel kapcsolatos kártérítésre.

10.2. Hacsak az érintett ajánlat (1.1. a. pont) vagy a harmadik felek szerződéses feltételei (1.1. b. pont) eltérően nem rendelkeznek, mi felelősek vagyunk az általunk felróhatóan okozott károk megtérítéséért. Az enyhe fokú gondatlanságért nem vagyunk felelősek. Súlyos gondatlanság esetén a felelősség az érintett szállítás értékére korlátozódik. A felelősség korlátozásai nem alkalmazandók a személyi sérüléssel kapcsolatos kártérítésre. A kártérítési igények minden esetben csak pusztán a kár kijavítására vonatkozhatnak. Az RHK semmilyen körülmények között sem felelős közvetett károkért, elmaradt haszonért, elmaradt kamatokért, elmulasztott megtakarításokért, egyéb következményi károkért és a harmadik felek igényeiből eredő károkért.

10.3. A szerződő fél köteles bizonyítékot adni arra vonatkozóan, hogy az általa elszenvedett kár a mi hibánknak tulajdonítható. A szerződő fél köteles arról is bizonyítékot szolgáltatni, hogy a szerződő fél nem hibás az általunk elszenvedett bármilyen kárért. Ez a rendelkezés alkalmazandó a hiba minden formájára (enyhe/súlyos gondatlanság, szándék).

10.4. A kártérítési igényeket bíróság előtt kell érvényesíteni, legkésőbb a kárról és a kárt okozó félről való tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül, ellenkező esetben ez a jog kizárt.

10.5. Nem vagyunk felelőse a vállalkozási szerződésekért amennyiben, a figyelmeztetési kötelezettségek teljesítése ellenére, a szerződő fél ragaszkodik az adott intézkedés végrehajtásához.

11. Adatvédelem

11.1. Mind az RHK, mind a szerződés fél köteles az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint minden egyéb, jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget betartani.

11.2. Az RHK a szükséges személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából kezeli. A GDPR 13. cikkének és azt követő cikkeknek megfelelő, részletes adatvédelmi tájékoztató megtalálható a weboldalunkon: http://www.rhk-energy.com (2023 áprilistól)

12. A teljesítés helye, joghatóság, alkalmazandó jog és a szerződés nyelve

12.1. A szállítás és a fizetés teljesítésének helye Budapest.

12.2. A jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő minden vitát értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék jogosult eldönteni.

12.3. A jelen szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjog kollíziós jogi szabályainak (valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ Egyezmény kizárásával.

12.4. A szerződés nyelve magyar. Az egyes rendelkezések értelmezéséhez az ÁSZF jelen verziója használandó.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A jelen ÁSZF-ből és a szerződéses jogviszonyból eredő egyes jogok és kötelezettségek engedményezése csak a másik szerződő fél kifejezett írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

RHK Energy Solutions Kft
Montevideo utca 16/A
1037 Budapest

T  + 36706022773
E   office.hu@rhk-energy.com
W  www.rhk-energy.com

Érvényes: 2024.04.15. napjától
Általános Szerződési Feltételek letöltése

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
1230 Bécs

T +43 1 869 4301
E office@rhk-energy.com
W www.rhk-energy.com

Érvényes: 2023.02.25 napjától
General Terms and Conditions letöltése (angol)
Delivery and Price Conditions letöltése (angol)

Allgemeine Geschäftsbedingungen letöltése (német)
Liefer- und Preisbestimmungen letöltése (német)