Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések és alkalmazási kör

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) az RHK Energy Solutions GmbH („RHK” vagy „Mi”) valamennyi szállítására és szolgáltatására vonatkoznak. A szerződő fél („Ön”) és az RHK közötti jogviszonyra az alábbi szerződési és üzleti feltételek vonatkoznak a megadott sorrendben:

a) az adott egyedi szerződés alapjául szolgáló ajánlat;

b) a szállítási és árra vonatkozó rendelkezések

c) harmadik felek (különösen a gyártók/termelők) további szerződési és üzleti feltételei, amelyekre kifejezett hivatkozás történik;

(d) a jelen általános szerződési feltételek.

1.2 A fenti sorrendtől függetlenül kizárólag a jelen ÁSZF alkalmazandó, kivéve, ha írásban kifejezetten másként nem állapodtak meg. Ez alatt azt kell érteni, hogy más ÁSZF nem alkalmazható. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződő partner az ügylet megkötését saját ÁSZF-ére alapozza, vagy annak érvényessége általában kétséges. RHK kifejezetten tiltakozik a szerződő partner bármely más ÁSZF-je ellen, még akkor is, ha RHK tud róla.

1.3 Az Ön megrendeléseit csak az alábbi feltételek alapján fogadjuk el és teljesítjük. A szerződéskötés időpontjában érvényes változat a mérvadó. Folyamatos üzleti kapcsolat esetén ezek a feltételek akkor is a szerződés részét képezik, ha az egyedi szerződésben nem szerepelnek kifejezetten.

1.4 Önt értesítjük a jelen ÁSZF módosításairól, és azokat elfogadottnak tekintjük, ha 14 napon belül nem emel kifogást ellenük (a hallgatás jelentőségére az értesítésben kifejezetten felhívjuk a figyelmét).

1.5 Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF jogilag kötelező érvényű és a szerződés részévé vált.

2 Szerződéskötés, szállítási kötelezettség és részleges érvénytelenség

2.1 Ajánlataink mindig változhatnak. Addig nem jön létre érvényes szerződés, amíg kifejezetten el nem fogadtuk az Ön megrendelését.

2.2 A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége/ érvénytelensége/ érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. RHK és a szerződő fél ilyen esetben vállalja, hogy ezt a rendelkezést – amennyire lehetséges és jogilag megengedett – egy olyan rendelkezéssel helyettesíti, amely jogilag hatályos és érvényes, és gazdasági hatásában megfelel a helyettesített rendelkezésnek.

2.3 A jelen általános szerződési feltételek szóbeli megállapodását és módosítását csak írásban lehet érvényesíteni; ez vonatkozik az írásbeli záradékról való lemondásra is.

3 Szállítás, időpontok és határidők

3.1 RHK bármikor jogosult részszállításokra és -szolgáltatásokra.

3.2 A megállapított szállítási határidők és határidők csak tájékoztató jellegűek, kivéve, ha azokat írásban kifejezetten kötelező érvényűnek jelölték meg. A szállításra számított szállítási határidő legkorábban a minden kereskedelmi és műszaki szempontból véglegesen rögzített részletek kézhezvételekor kezdődik. A későbbi módosítási és kiegészítési kérelmek megfelelően meghosszabbítják a szállítási határidőt.

3.3 A nem kötelező szállítási határidő vagy a nem kötelező szállítási határidő túllépése után a szerződő fél írásban kérheti RHK-t a szállításra. RHK legkorábban e felszólítás kézhezvételekor kerül szállítási késedelembe.

3.4 A szerződő fél elfogadja a kötelező szállítási határidők vagy határidők kisebb mértékű túllépését anélkül, hogy ebből a szállítási késedelem következményei következnének.

3.5 Amennyiben RHK a teljesítéssel késedelembe esik, a szerződő fél a szerződés teljesítéséhez ragaszkodhat, vagy a szerződéstől írásban, ésszerű póthatáridő tűzésével elállhat. Ha RHK már nyújtott részleges szolgáltatásokat, a szerződő fél csak a még nem teljesített részleges szolgáltatások tekintetében jogosult elállni a szerződéstől.

3.6 Ha a folyamatos késedelem során a szállítás véletlenül lehetetlenné válik, RHK nem vállal felelősséget, ha a kár időben történő szállítás esetén is bekövetkezett volna.

3.7 A szállítás mindig a címzett számlájára és kockázatára történik, a bécsi raktárból. A Bécsből a telepítés helyére történő szállítás és a szállítási biztosítás minden költségét a szerződő fél viseli.

3.8 Vis maior vagy saját hibánkon kívül bekövetkező üzemzavar (beleértve üzleti partnereinket is) esetén, amely átmenetileg megakadályozza, hogy a megállapodott időpontokat és határidőket betartsuk, ezek a szállítási határidők és határidők meghosszabbodnak az ilyen körülmények által okozott teljesítési zavar időtartamával.

4. árak

4.1 Minden árajánlat változhat. Ha az ajánlatban másként nem szerepel, az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák a törvényes HÉA-t.

4.2 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a megadott árak mindig a bécsi raktárunkból indulnak, kivéve a csomagolást, amely önköltségi áron kerül felszámításra. Minden szállítási költséget, így különösen a fuvarozási és biztosítási díjakat, vámokat, díjakat vagy illetékeket a szerződő fél viseli.

4.3 A szolgáltatások (szolgáltatás stb.) árai mindig a teljesítés napján érvényes árakon kerülnek kiszámításra. Ugyanez vonatkozik technikusaink, oktatóink és szerelőink utazási és szállásköltségeire is.

5. elállási jog, a szállítás visszaszolgáltatása

5.1 Vis maior, sztrájk, természeti katasztrófák, szállítási akadályok és hasonló események felmentenek minket a vállalt szállítási határidő vagy szállítási kötelezettség alól. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés megkötését követően RHK olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek alapján a szerződő fél fő- és mellékszolgáltatásainak nyújtása már nem tekinthető biztosítottnak. Ettől függetlenül ebben az esetben feltétel nélküli és azonnali elállási jogunk van.

5.2 Abban az esetben, ha a szerződő fél nem teljesíti lényeges szerződéses kötelezettségeit (pl. fizetési késedelem), RHK jogosult a szerződő fél által már teljesített szállításokat visszakövetelni, vagy ragaszkodni a szerződés teljesítéséhez. Ebben az esetben a visszaküldés a szerződő partner kockázatára és költségére történik. Az esetleges kártérítési igények, valamint a tulajdonjog fenntartásával kapcsolatos igények érintetlenül maradnak.

6 Szavatosság, jótállás, hibabejelentés

6.1 A jelen ÁSZF 6. pontjában leírt jótállási és szavatossági rendelkezések nem vonatkoznak a kizárólag RHK által szállított, más üzleti partnerek által gyártott termékekre (különösen vadonatúj gépek, berendezések és készülékek), amelyekre a gyártó/gyártó által meghatározott jótállási és szavatossági feltételek vonatkoznak. Az RHK csak a jótállási és garanciális folyamatot bonyolítja le. Az a kérdés, hogy egyáltalán szavatossági vagy jótállási eset történt-e, ismét a gyártó rendelkezésein alapul. Minden egyéb esetben, azaz minden olyan esetben, amikor a gyártók/gyártók jótállási és szavatossági feltételei nem alkalmazandók véglegesen, a 6.2. pont szerinti jótállási és szavatossági rendelkezések alkalmazandók. – 6.7. leírták.

6.2 A szerződő fél köteles a szállítást az egyeztetett átvételi helyen haladéktalanul megvizsgálni a nyilvánvaló hibák tekintetében. Ha a szerződő partner kifejezetten vagy hallgatólagosan lemond az ellenőrzésről, akkor elvileg feltételezhető, hogy az árut az RHK megfelelően szállította. A szállításaink minőségével kapcsolatos reklamációkat csak akkor fogadjuk el, ha azokat az áru átvételétől számított 14 napon belül írásban közlik velünk a szállítási helyen. A hibaüzenetet kellően meg kell indokolni, és megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani. A rejtett hibákat a felfedezés után azonnal jelenteni kell a fent említett módon.

6.3 A kisebb műszaki változtatásokat és a rajzoktól és katalógusoktól való eltéréseket előzetesen jóváhagyottnak kell tekinteni.

6.4 Minden járulékos költség, mint például a szállítási költségek, vámkezelési költségek stb. a szerződő felet terhelik.

6.5 A jótállási időszak az átvételtől számított legfeljebb 12 hónap. A hibák meglétét a szerződő félnek kell bizonyítania. Az ABGB 924. §-a és az ABGB 933b. §-a nem alkalmazandó.

6.6 Indokolt hiba esetén a jótállás a javításra, új szállításra vagy a hiányzó dolog pótlására korlátozódik. Több javítás és cserekiszállítás is megengedett. Az átváltási és árcsökkentési igények kizárásra kerülnek. A garancia megszűnik, ha a szerződő partner vagy az RHK által nem engedélyezett harmadik fél változtatásokat vagy javításokat végzett a terméken. A hiányzó dolog javítása, újbóli leszállítása vagy pótlása esetén az igényérvényesítési határidő nem kezdődik újra.

futás.

7. fizetési feltételek, nemfizetés és beszámítási tilalom

7.1 A fizetési feltételek, így különösen az esedékesség és a fizetési mód a megrendelés visszaigazolásán vagy a számlán szerepelnek. A megállapodás szerinti fizetési határidők betartása a szállítás teljesítésének vagy a szerződés teljesítésének alapvető feltétele.

7.2 A banki átutalások csak az összegnek az általunk megjelölt számlára történő beérkezését követően minősülnek fizetésnek. A váltók és csekkek csak írásbeli megállapodás után, kizárólag ellenérték fejében és mindenféle diszkontlevonás nélkül fogadhatók el. A diszkontkamat és minden bankköltség kizárólag a szerződő felet terheli.

7.3 Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy a szerződéses partnerek által leadott megrendelésekre előleget kérjünk.

7.4 A szerződő fél fizetési késedelme esetén RHK saját belátása szerint jogosult a ténylegesen felmerült kár megtérítését vagy a törvényes mértékű késedelmi kamatot követelni. A vállalkozók számára ez évi 9,2%-kal haladja meg az alapkamatlábat. Ez a követelés magában foglalja a kamatos kamatot is. Ezen túlmenően a szerződő fél vállalja, hogy fizetési késedelem esetén megtéríti a bírósági és peren kívüli költségeket, valamint a megfelelő jogi lépésekhez szükséges felszólítási és behajtási költségeket. Ez minden esetben magában foglal egy 40 eurós átalányösszeget az UGB 458. szakasza szerinti működési költségek ellentételezéseként. A további jogok és követelések érvényesítését ez nem érinti. A szerződő fél fizetési késedelme esetén az RHK nem köteles saját teljesítést nyújtani mindaddig, amíg a késedelem fennáll. Késedelem esetén az RHK jogosult továbbá az összes fennálló követelés azonnali kifizetését és/vagy előlegfizetést vagy biztosíték nyújtását követelni.

7.5 A szerződő fél kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem jogosult vitatott vagy jogerősen meg nem állapított ellenkövetelések beszámítására. Hasonlóképpen a szerződő partner nem gyakorolhat visszatartási jogot jogerős jogcím nélkül vagy más jogügyletekből származó követelések alapján.

8. tulajdonjog

8.1 A leszállított gépek, berendezések és készülékek, valamint a tartozékok és pótalkatrészek a teljes fizetésig korlátlanul a mi tulajdonunkban maradnak.

8.2 A tulajdonjog-fenntartás a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő követeléseink biztosítására is szolgál a vásárlással kapcsolatban esedékes követelések kiegyenlítéséig.

8.3 A szállítási tárgynak a szerződő fél által a teljes kifizetést megelőzően történő elzálogosítása kizártnak minősül, kivéve, ha a zálogba adást megelőzően írásban kinyilvánítjuk ehhez való hozzájárulásunkat.

8.4 A szerződő fél, amíg nem válik tulajdonosává, köteles gondoskodni a szállított áru megfelelő őrzéséről és – amennyiben arányos – megfelelő biztosításáról. Minden esetben a szerződő partner viseli a szállítási tárgy megsemmisülésének, elvesztésének vagy megrongálódásának kockázatát.

9 Teljesítés és kiszállítás

9.1 A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a szállítási tárgyakat átadták a szállítmányozónak vagy a fuvarozó cégnek.

9.2 A szerződő fél elvileg köteles az árut a megállapodás szerinti feltételekkel átvenni. Az elfogadás elmaradása esetén élhetünk az elfogadás elmaradásából eredő törvényes jogainkkal.

9.3. A csomagolás tekintetében a 4.2. pontban meghatározott feltételeket kell alkalmazni. Az általunk forgalomba hozott csomagolások az ARA 10651-es számmal engedélyezettek.

9.4 A látható szállítási károkból eredő kártérítési igényeket a szerződő félnek az áru fuvarozótól vagy szállítmányozótól való átvételét követően azonnal fel kell jelentenie, és a fuvarozóval vagy szállítmányozóval szemben a célszerű bizonyításfelvételnek kell megtörténnie. Egyéb reklamációkat közvetlenül az áru átvétele után kell megtenni nekünk.

9.5 Bármilyen jellegű biztosítás csak a szerződő fél megbízásából és költségére, a szerződő fél által kért mértékben köthető.

9.6 A szerződő fél hibájából szükségessé váló tárolási intézkedéseket és a kapcsolódó költségeket a szerződő fél viseli. A

A szállítási tételeket megfelelően kézbesítettnek kell tekinteni.

10. Felelősség

10.1 Amennyiben a vonatkozó ajánlat (1.1. pont. a.) vagy harmadik felek szerződési és üzleti feltételeiben (1.1. pont. b.) az ellenkezőjét nem szabályozzák, a szerződő fél korlátlanul felel minden általa vétkesen okozott kár megtérítéséért. Enyhe gondatlanságért nem felel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a személyi sérülésért járó kártérítésre.

10.2 Amennyiben az adott ajánlat (lásd az 1.1. pontot. a.) vagy harmadik felek szerződési és üzleti feltételeiben (1.1. pont. b.) az ellenkezőjét nem szabályozzák, az általunk vétkesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozunk. Enyhe gondatlanságért nem vállalunk felelősséget. Súlyos gondatlanság esetén a felelősség mértéke az érintett szállítmány értékére korlátozódik. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a személyi sérülésért járó kártérítésre. A kártérítési igények minden esetben csak a kár egyszerű kijavítására terjednek ki. Nem vállalunk felelősséget a közvetett károkért, elmaradt haszonért, kamatveszteségért, megtakarítások elmaradásáért, egyéb következményes károkért és harmadik fél követeléseiből eredő károkért.

10.3 A szerződő fél köteles bizonyítani, hogy az őt ért kár a mi hibánkból következett be. A szerződő partner köteles továbbá bizonyítani, hogy nem ő a hibás az általunk okozott kárért. Ez a vétkesség minden formájára vonatkozik (könnyű/súlyos gondatlanság, szándékosság).

10.4 A kártérítési igényeket legkésőbb a kárról való tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül kell bíróság előtt érvényesíteni, egyéb elmaradás esetén a károkozónak.

10.5 Munkaszerződések és szolgáltatási szerződések esetében nem vagyunk felelősek, ha a figyelmeztető kötelezettségek teljesítése ellenére a szerződő partner ragaszkodik egy bizonyos megvalósításhoz.

11. adatvédelem

11.1 Mind az RHK, mind a szerződő fél köteles betartani az adatvédelmi törvény (DSG), az általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) rendelkezéseit és minden egyéb törvényes titoktartási kötelezettséget.

11.2 Az RHK a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeli. A DSGVO 13. cikke szerinti részletes adatvédelmi információk honlapunkon találhatók: http://www.rhk-energy.com (2023 áprilisától).

12 A teljesítés helye, a joghatóság helye, a jogválasztás és a szerződéses nyelvezet

12.1 A teljesítés helye a szállítás és a fizetés tekintetében Bécs.

12.2 Megállapodunk abban, hogy a szerződésből vagy a szerződéses kapcsolatból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi jogvita tekintetében a bécsi illetékes bíróság rendelkezik joghatósággal.

12.3 A jelen szerződésre az osztrák anyagi jog irányadó, kizárva a nemzetközi magánjog kollíziós szabályait (pl. IPRG, Róma I. rendelet) és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét.

12.4 A szerződés nyelve a német. Az egyes rendelkezések értelmezésénél elsősorban az ÁSZF német nyelvű változatát kell alkalmazni.

13. egyéb

13.1 A jelen ÁSZF-ből és a szerződésből eredő egyes jogok és kötelezettségek átruházása csak a másik szerződő fél kifejezett írásbeli hozzájárulásával megengedett.

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
1230 Wien

T +43 1 869 4301
E office@rhk-energy.com
W www.rhk-energy.com

Érvényes: 25.02.2023-tól
Általános Szerződési Feltételek letöltése
Szállítási és árfeltételek letöltése

RHK Energy Solutions s.r.o.
Klánicková 499/13
19800 Praha 9

E office.cz@rhk-energy.com
W www.rhk-energy.com

Érvényes: 01.06.2023-tól
Download General Terms and Conditions (english)
Download General Terms and Conditions (czech)