Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale (CG)

 1. Domeniul de aplicare general

1.1. Acești Termeni și Condiții Generale („GTC”) se vor aplica tuturor livrărilor și serviciilor RHK Energy Solutions GmbH („RHK”) și fac parte integrantă din contractele încheiate de RHK. Relația dintre partea contractantă („partea contractantă” sau „ client”) și RHK va fi guvernată de următorii termeni și condiții, în următoarea ordine:

1. a) oferta pe care se bazează contractul individual respectiv;

1. b) clauzele de livrare și preț;

1. c) orice alte condiții contractuale și de afaceri ale terților (în special ale producătorilor/producătorilor) la care s-a făcut referire expresă;

1. d) acești Termeni și Condiții Generale.

1.2. Prezentele Condiții Generale vor fi atașate tuturor contractelor încheiate de RHK și vor fi semnate de ambele părți contractate.

1.3. Ori modificare a prezentelor CG, pe parcursul desfășurării raporturilor contractuale, va fi notificată părților contractate și va fi considerată acceptată, în lipsa unei opuneri scrise exprese, în termen de 14 zile de la comunicarea modificării CG. 

2. Încheierea contractului.

2.1. Ofertelor noastre le sunt aplicabile prevederile art. 1189 Cod Civil și chiar dacă conțin informații complexe sunt fără caracter obligatoriu. Orice raport juridic va fi considerat încheiat/modificat doar la momentul acceptării sale exprese din partea RHK. Niciun contract valabil nu este încheiat înainte de a fi acceptat în mod expres comanda dumneavoastră.

2.2. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentelor CG vor fi lovite de nulitate restul prevederilor rămân valabile. Prevederile nule se consideră înlocuite cu prevederile legale cele mai apropiate scopului avut în vedere de părţi, ţinându-se cont de scopul și spiritul contractului.

2.3. Nicio renunțare sau modificare a drepturilor și obligațiilor prevăzute de prezentele CG  nu va fi operantă decât în cazul în care ele s-au realizat prin declarația scrisă a părților, care să indice expres drepturile sau obligațiile la care se renunță sau sunt, după caz, modificate.

2.4. Nicio întârziere sau omisiune în exerciţiul oricărui drept sau facultate decurgând din prezentele CG sau care i se cuvine de drept în orice alt mod nu va afecta aceste drepturi, facultăţi și nici nu va fi considerată ca o renunțare la un astfel de drept, facultate. Nici o exercitare singulară sau parţială a unui astfel de drept, facultate nu va exclude pe mai departe exerciţiul acestora sau al altor drepturi, facultăţi.

3. Livrare, Date și Termenele limită

3.1. RHK are dreptul de a furniza livrări și servicii parțiale în orice moment.

3.2. Datele și termenele de livrare convenite vor servi doar ca linii directoare, estimative, cu excepția cazului în care au fost desemnate, în mod expres, ca obligatorii, în scris. Termenul limită pentru livrare începe cel mai devreme de la primirea informațiilor convenite definitiv cu privire la toate aspectele comerciale și tehnice. Solicitările ulterioare de modificări și completări vor prelungi perioada de livrare, în mod rezonabil.

3.3. După depășirea unei date sau a unui termen de livrare estimativ, partea contractantă poate solicita RHK să comunice, în scris, data împlinirii termenului/livrării. RHK va putea fi considerată în întârziere, doar în ipoteza în care, RHK, din culpă, dovedită de partea contractată, nu va respecta acest termen.

3.4. Orice eventuale penalități, în ipoteza întârzierii în îndeplinirea obligațiilor asumate, vor curge după expirarea unui termen de 30 de zile de la data stabilită a fi termen de livrare, conform art. 3.3.

3.5. Eventuala întârziere a RHK de livrarea, nu îndreptățește partea contractantă să suspende sau să refuze executarea propriilor obligații contractuale scadente. Pentru obligațiile nescadente, partea contractantă poate: fie continua să îndeplinească obligațiile contractuale, fie să denunțe unilateral contractul plătind o prestație compensatorie însumând costul integral al obligațiilor executare de RHK până la comunicarea. din contract după ce a stabilit în scris o perioadă de grație rezonabilă.

3.6. Dacă livrarea devine imposibilă, în timpul unei întârzieri, RHK nu va fi răspunzătoare, dacă prejudiciul s-ar fi produs și cu livrarea la timp, conform termenului stabilit la punctul 3.3..

3.7. Livrarea se va face din depozitul RHK din Viena, riscul pieirii bunurilor urmând a fi suportat de partea contractante, de la momentul semnării contractului. Toate costurile pentru transportul și asigurarea transportului de la Viena la locul de instalare vor fi suportate de partea contractantă.

3.8. În caz de forță majoră, caz fortuit, eventuale întreruperi de activitate generate de cauze obiective și întârzieri generate de terți,  care ne împiedică temporar să respectăm datele și termenele convenite, aceste date și termene de livrare vor fi prelungite cu durata perturbărilor cauzate de aceste circumstanțe.

4. Prețuri

4.1. Toate prețurile pot fi modificate. Dacă nu se specifică altfel în ofertă, toate prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin TVA.

4.2. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, prețurile cotate sunt întotdeauna din depozitul nostru din Viena, excluzând ambalajul, care se percepe la prețul de cost. Orice costuri de transport, în special taxele de transport și de asigurare, taxele vamale, taxele sau taxele, sunt suportate de partea contractantă.

4.3. Prețurile pentru servicii vor fi întotdeauna percepute la tarifele în vigoare în ziua efectuării acestora. Același lucru este valabil și pentru cheltuielile de călătorie și costurile de cazare ale tehnicienilor, instructorilor și instalatorilor noștri.

4.4. Prețul prevăzut poate fi revizuit exclusiv la inițiativa RHK, ulterior încheierii contractului sau în funcție de factori obiectivi ce pot determina creșterea costurilor pentru Furnizor cu un procent de (…) %. Prin factori obiectivi, părțile înțeleg: modificări ale nivelurilor prețurilor la materialele și/sau a normelor tehnice utilizate la distrubuirea și transportul produselor, cum ar fi energie, carburanți, retribuții, taxe vamale, e.t.c.  și dacă au fost emise acte administrative de către autoritățile centrale/locale care au ca obiect instituirea sau modificarea anumitor taxe, impozite locale, majorări salariale, curs valutar, e.t.c. și al căror efect poate conduce la creşterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul unitar.

4.5. În cazul prevăzut la art. 4.4. RHK  va notifica partea contractantă cu privire noul preț, rezultat din factorul/i obiectiv/i interveniți și va comunica noua valoare, Partea Contractantă nu va putea refuza prețul revizuit conform art.4.4.

5. Dreptul de retragere, returnarea unei livrări

5.1. Forța majoră, greve, catastrofe naturale, restricții de transport și evenimente similare ne vor elibera de perioada sau termenul de livrare convenit. Acest lucru se va aplica și în cazul în care RHK ia la cunoștință de circumstanțe după încheierea contractului în care prestarea serviciilor principale și auxiliare ale părții contractante nu mai este considerată garantată. Indiferent de aceasta, în acest caz, vom avea dreptul la un drept necondiționat și imediat de retragere.

5.2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale esențiale ale partenerului contractant (de exemplu, neplată), RHK are dreptul, la libera sa alegere, fie de a cere returnarea bunurilor deja livrate, fie să solicite executarea contractului de la partenerul contractant. În acest caz, returul se va face pe riscul și cheltuiala părții contractante. Opțiunea returnării bunurilor deja livrate, nu înlătură obligațiile de despăgubire stabilite în sarcina părți, constând în costurile de returnare și 20% din valoarea bunului returnat.

6. Garanție. Vicii

6.1. Garanția și garanția descrise în acest articol nu se aplică în cazul produselor care au fost furnizate numai de RHK și fabricate de alți parteneri de afaceri (în special mașini, dispozitive și aparate noi) și pentru care garanția și condițiile de garanție declarate de producător/producător se aplică. RHK preia doar gestionarea procesului de garanție. Orice garanție pentru bunurile fabricate de alți producători  va depinde de reglementările producătorului. În toate celelalte cazuri, ceea ce înseamnă cazuri în care condițiile producătorului/producătorului nu se aplică în mod concludent, garanția și prevederile de garanție descrise în 6.2. – 6.7. se vor aplica.

6.2. Partea contractantă va inspecta livrarea pentru orice defecte/vicii aparente, imediat, la locul de recepție convenit. În cazul în care partea contractantă renunță în mod expres sau implicit la inspecție, se prezumă că bunurile au fost livrate în mod corespunzător. Reclamațiile privind calitatea livrărilor noastre vor fi acceptate numai dacă ne-au fost făcute în scris în termen de 14 zile de la primirea mărfii la locul de primire. Sesizarea defectului trebuie să fie suficient justificată și documentată cu dovezi adecvate. Defectele ascunse trebuie notificate imediat după descoperire în modul menționat mai sus.

6.3. Modificările tehnice minore și abaterile de la desene și cataloage vor fi considerate ca aprobate în prealabil.

6.4. Toate cheltuielile auxiliare, cum ar fi costurile de transport sau orice costuri de manipulare vamală, etc. vor fi suportate de partea contractantă.

6.5.  Perioadă de garanție va fi de maximum 12 luni de la livrare. Existența viciilor trebuie dovedită de partea contractantă.

6.6. În cazul defectelor justificate, garanția se limitează la îmbunătățirea, livrarea nouă sau completarea bunurilor lipsă, la libera apreciere a RHK. Sunt permise câteva îmbunătățiri ulterioare și livrări de înlocuire. Partea contractantă nu poate solicita o nouă livrare/înlocuire, în mod nejustificat și nici  reducerea prețului. Garanția nu se datorează dacă partea contractantă sau un terț, neautorizat de RHK, a efectuat modificări sau reparații la produs sau dacă defectarea s-a produs prin utilizare necorespunzătoare de către angajații/ colaboratorii Părții Contractante, cu nerespectarea indicațiilor de utilizare.

7. Condiții de plată, penalități de întârziere și inoperabilitatea instituției compensării

7.1. Condițiile de plată, data scadentă și modalitatea achitării, sunt cele menționate în cuprinsul contractului și se vor regăsi, de asemenea, pe confirmarea comenzii și în factură fiscală ce va fi emisă. RHK își rezervă dreptul, de a livra bunurile comandate sau de a presta serviciile contractate, exclusiv după achitarea integrală a contravalorii acestora, afară de cazul în care prin condițiile speciale se prevede altfel.  

7.2. Plata prin transfer bancar, va fi considerată, plată valabil efectuată,  la data creditării contului RHK indicat în condițiile speciale. Eventuala achitare a contravalorii bunurilor vândute  sau a serviciilor prestate  prin Bilet la Ordin sau filă CEC va putea fi operată doar cu acordul scris, prealabil, al reprezentanților RHK. Ori dobânzi sau comisioane bancare vor fi suportate exclusiv de către partea contractantă.

7.3. RHK, își rezervă, în mod expres, dreptul de a solicita un avans pentru comenzile plasate de partea contractantă.

7.4. Pentru întârzierea efectuării plății obligațiilor, Partea Contractantă datorează RHK penalități de 0.5% pe zi de întârziere din valoarea sumelor neachitate la scadență. Partea Contractantă este de drept în întârziere, în cazul neachitării la scadență a sumelor datorate. Cuantumul penalităților poate depăși debitul datorat, iar imputația plăților va fi făcută mai întâi asupra dobânzilor penalizatoare şi, ulterior, asupra debitului datorat.

În plus, în caz de neplată la scadență, partea contractantă va rambursa RHK orice cheltuieli generate de neîndeplinirea obligațiilor sale constând în: taxe judiciare de timbru, onorarii avocați, taxe/onorarii executor judecătoresc și alte asemenea.

RHK este în drept, conform art. 1556 din Codul Civil,  să refuze îndeplinirea oricăror obligații contractuale, în cazul neonorării obligațiilor contractuale de către Partea Contractantă. Orice obligație a RHK fiind suspendată, în lipsa îndeplinirii de Partea Contractantă a prestațiilor sale. În plus, în caz de nerespectare, RHK are dreptul de a solicita plata imediată a tuturor plăților restante și/sau de a solicita plata în avans sau constituirea unor garanții.

7.5. Partea contractantă, conform art. 1617 din Codul Civil, renunță expres, la posibilitatea compensării oricăror pretenții pe care le-ar putea avea față de RHK, compensarea legală neputând interveni. De asemenea, partea contractantă renunță expres, la dreptul de retenție pe care l-ar putea avea, conform art. 2495 din Codul Civil.

8. Dreptul de proprietate

8.1. Transferul dreptului de proprietate asupra mașinilor, dispozitivelor și aparatelor livrate, precum și accesoriile și piesele de schimb operează la data plății integrale a prețului acestora.

8.2. Rezerva dreptului de proprietate servește la garantarea pretențiilor noastre din relația de afaceri curentă până când toate pretențiile noastre în legătură cu achiziția sunt soluționate.

8.3. Partea Contractantă nu va putea promite spre vânzare, vinde sau greva cu sarcini mărfurile livrate de RHK, în lipsa acordului RHK, prealabil și scris.

8.4. Până la operarea transferului dreptului de proprietate,  partea contractantă este obligată să asigure păstrarea în siguranță a bunurilor livrate și să le asigure în mod corespunzător. În orice caz, partea contractantă suportă riscul distrugerii, pierderii sau deteriorării articolului livrat, răspunzând și pentru cea mai ușoară culpă. 

9. Livrare

9.1. Livrarea se consideră îndeplinită atunci când mărfurile livrate au fost predate cărăușului sau companiei de transport.

9.2. Partea contractantă este obligată să accepte livrarea în condițiile convenite. În cazul neacceptării, RHK poate, la libera sa apreciere: fie să preia bunul/bunurile livrat/livrate și să perceapă de la Partea Contractantă cu titlu de daune costul transportului și 20% din valoarea bunului/bunurilor livrat/livrate, fie să pretindă contravaloarea integrală a bunului/bunurilor livrate.

9.3. În ceea ce privește ambalarea, se aplică condițiile prevăzute la articolul 4.2. Ambalajul folosit de RHK este licențiat sub numărul ARA 10651.

9.4. Orice pretenții care decurg din daune vizibile de transport trebuie făcute de către partea contractantă imediat după primirea mărfurilor de la compania de transport sau de la transportator și trebuie efectuată păstrarea corespunzătoare a dovezilor împotriva transportatorului sau a companiei de transport. Alte reclamații trebuie să ne fie transmise imediat după primirea mărfurilor. RHK nu va răspunde pentru eventualele daune generate de transportul bunurilor.

9.5. Partea Contractantă poate, la libera sa apreciere și pe propria cheltuială să încheie o poliță de asigurare, pentru transportul ce va fi efectuat.

9.6. Măsurile de depozitare și costurile asociate care devin necesare din vina partenerului contractant vor fi suportate de Partea Contractantă. Articolele de livrare se consideră că au fost livrate în mod corespunzător.

10. Răspunderea contractuală

10.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în oferta (Articolul 1.1.a.) sau în termenii și condițiile terților (Articolul 1.1.b.), partea contractantă va fi răspunzătoare pentru despăgubirea tuturor daunelor cauzate din culpă de către acesta.

10.2. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel în oferta (a se vedea articolul 1.1. a.) sau în termenii și condițiile terților (articolul 1.1. b.), RHK va răspunde, în caz de neglijență gravă, răspunderea va fi limitată la valoarea livrării afectate. RHK nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru daune indirecte, pierderi de profit, pierderi de dobândă, economii omise, alte daune indirecte și daune rezultate din pretenții ale terților.

10.3. Sarcina probei oricărui prejudiciu pretins suferit din culpa RHK, aparține Părții Contractante.  Partenerul contractual trebuie, de asemenea, să furnizeze dovada că nu este în culpă pentru niciun prejudiciu suferit de RHK.

10.4. Termenul de prescripție pentru eventualele cereri de despăgubire este de cel mult șase luni de la cunoașterea prejudiciului și a părții care a cauzat prejudiciul.

10.5. RHK nu este răspunzătoare pentru instalarea/punerea în funcțiune/ instructajul utilizării/ înlocuirea mașinilor, dispozitivelor și aparatelor livrate, precum și accesoriile și piesele de schimb, care au fost contractate direct de Partea Contractantă cu terți.

11. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

11.1. Părțile vor păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și tuturor documentelor privind executarea contractului, indiferent de natura acestora și indiferent de suportul pe care sunt transmise informațiile.

11.2. Părțile vor trata orice informație ca fiind strict confidențială și vor folosi, reproduce sau retransmite o astfel de informație numai în scopul realizării obiectului contractului și în condițiile prezentului contract.

11.3. Părțile vor restrânge dezvăluirea informației confidențiale numai la acele persoane care trebuie să o cunoască în scopul prestării serviciilor agreate prin contract, informându-i referitor la obligațiile privind confidențialitatea ce decurg din prezentul contract.

11.4. Părțile garantează că vor respecta confidențialitatea datelor și informațiilor de care au luat cunoștință cu prilejul executării prezentului contract (documente, acte, informații, modele, corespondență, facturi, instrucțiuni, scrisori și alte asemenea, enumerate aici cu titlu exemplificativ) și se angajează să nu facă declarații sau să întreprindă alte acțiuni în relațiile cu terții care să prejudicieze interesele celeilalte părți.

11.5. Oricare din părți trebuie să evalueze constant dacă există vreo situație sau posibilitatea apariției vreunei situații care poate afecta clauza de confidențialitate.

11.6. În cazul încălcării de către una dintre părți a clauzei de confidențialitate, dovedită de partea care este prejudiciată, Partea în culpă va fi obligată la plata prejudiciului cauzat celeilalte părți.

11.7. Părțile se obligă să respecte normele relevante de protecție a datelor cu caracter personal și să adopte măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru siguranța datelor. În acest sens, părțile trebuie să protejeze sistemele de prelucrare a datelor, aflate sub controlul lor, împotriva accesului neautorizat, precum și împotriva unor atacuri de orice tip din partea propriilor angajați sau a unor terți, sau a distrugeri ori pierderii accidentale.

11.8. Părțile trebuie să asigure faptul că ulterior este posibil să se verifice și să se stabilească dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate date cu caracter personal din sistemele de prelucrare a datelor. De asemenea, părțile trebuie să se asigure că datele cu caracter personal nu au putut fi citite, modificate sau eliminate în timpul transmiterii electronice sau a transportului și stocării lor.

11.9. Părțile se oblige să notifice autoritatea competentă ( A.N.S.P.D.C.P.) dacă constată că există o încălcare a securității datelor cu caracter personal. În cazul în care, încălcarea securitatea datelor cu caracter personal privește datele reprezentanților celeilalte părți, aceasta va notifica cealaltă parte imediat, dar nu mai târziu de 3 zile calendaristice de la data care încălcarea securității datelor cu caracter personal a fost constatată.

11.10. Părțile vor prelucra datele lor cu caracter personal ale personalului celeilalte părți, în principal, în temeiul interesului legitim de a încheia prezentul contract, de a îl executa și de a asigura că cealaltă parte respectă, la rândul său, prevederile prezentului contract, conform art. 6 alin.1 lit. f din Regulamentul (UE) NR. 2016/679.

11.11. Părțile s-au asigurat că persoanele vizate (persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate) au luat cunoștință de dreptul de a solicita accesul asupra datelor, rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor, iar pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele implicate se pot adresa cu o cerere scrisă, la adresa Părților.

11.12. RHK prelucrează datele personale necesare în scopul îndeplinirii contractului. Informații detaliate privind protecția datelor în conformitate cu art. 13 și următoarele din GDPR se regăsesc pe site-ul RHK : http://www.rhk-energy.com.

12. Legea aplicabilă. Jurisdicția

12.1. Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

12.2. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale aplicabile din Codul civil român.

12.3. Părțile vor depune toate eforturile necesare pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu semnarea, interpretarea, îndeplinirea, încetarea, executarea și/sau efectele contractului.

12.4. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor putea adresa instanțelor competente de la sediul RHK.

13. Diverse

13.1. Cesiunea drepturilor și obligațiilor individuale care decurg din prezentele CGA și din relația contractuală va fi permisă numai cu acordul expres scris al celeilalte părți contractante.

13.2. Datorită restricțiilor actuale și posibile viitoare de natură economică, juridică sau de altă natură cauzate de pandemia Covid-19 și/sau acte de război (de exemplu, în Ucraina), RHK subliniază în mod expres că datele obligatorii de livrare, executare și acceptare enumerate în ofertă va fi, în orice caz, prelungită cu perioada în care RHK este împiedicată, direct sau indirect, să își îndeplinească obligațiile contractuale din cauza sau ca urmare a pandemiei Covid-19 și/sau a actelor de război. Același lucru se aplică în cazul în care subcontractanții și/sau furnizorii RHK nu își îndeplinesc obligațiile față de RHK în totalitate sau parțial (de exemplu, nelivrarea la timp) din cauza sau ca urmare a pandemiei Covid-19 și/sau acte de război. Datele obligatorii de livrare, executare și acceptare sunt amânate pentru un timp rezonabil necesar pentru a depăși efectul pandemiei Covid-19 și/sau actelor de război.

În special în Ucraina, sunt, în prezent, în vigoare restricții majore privind traficul de mărfuri. Este de așteptat ca aceste restricții să rămână deocamdată și, conform informațiilor actuale, pot continua pentru o perioadă mai lungă de timp. Companiile austriece precum RHK vor fi, de asemenea, afectate de problemele lanțului de aprovizionare din cauza situației din Ucraina însăși și de creșterea deja a prețurilor materiilor prime.

Chiar și fără situația actuală din Ucraina și pandemia de Covid-19, prețurile materiilor prime sunt supuse unor fluctuații puternice de preț. În cazul oricăror modificări, prelungiri, suplimente și/sau creștere a prețurilor materiilor prime între momentul plasării comenzii/acceptarea ofertei și data de livrare convenită, trebuie acceptate ajustări rezonabile de preț, în funcție de situația economică.

RHK Energy Solutions RO SRL
Strada Trifoi NR. 21
030698 Bucharest

E    office.ro@rhk-energy.com
W  www.rhk-energy.com

Valabil de la: 07.09.2023
Descărcați Termeni și condiții generale

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
1230 Viena

T  +43 1 869 4301
E   office@rhk-energy.com
W  www.rhk-energy.com

Valabil de la: 25.02.2023

Descărcați General Terms and Conditions (engleză)
Descărcați Delivery and Price Conditions (engleză)

Descărcați Allgemeine Geschäftsbedingungen (germană)
Descărcați Liefer- und Preisbestimmungen (germană)