Adat Védelem

Adat Védelem

1. Áttekintés

Általános információ

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket jelen adatvédelmi nyilatkozat „Megjegyzés a felelős szervről” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet z. B. olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőben bármikor visszavonhatja. Joga van továbbá kérni személyes adatai kezelésének korlátozását bizonyos körülmények között. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk ezzel kapcsolatban, vagy ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik ¬féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez elsősorban az úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Tárhely

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk :

Ausztria Design

A szolgáltató az Austria Design, Pantzergasse 12, 1190 Bécs (továbbiakban AD) Amikor felkeresi weboldalunkat, az AD különféle naplófájlokat rögzít, beleértve az Ön IP-címét is.

(1) bekezdésén alapul. f GDPR. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunkat a lehető legmegbízhatóbban jelenítsük meg. Megfelelő hozzájárulás kérése esetén az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a GDPR és a TKG 2021, amennyiben a hozzájárulás a TKG 2021 értelmében a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végkészülékén (például az eszköz ujjlenyomatának vételéhez) tartalmazza. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Rendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére rendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez az adatvédelmi törvény által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az általunk megadott utasításoknak megfelelően és a GDPR betartásával kezeljük.

3. Általános információk és kötelező ¬információk

Adat védelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogy ez hogyan és milyen célból történik.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció során) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervhez

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

RHK Energy Solutions GmbH 
Forchheimergasse 32 
1230 Bécs Ausztria

Telefon: +43 1 869 4301 
E-mail: office@rhk-energy.com

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és módjáról.

Tárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időtartamot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adózási vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

1) bekezdése alapján kezeljük. GDPR vagy 9. cikk ( 2) bekezdés. GDPR, ha speciális adatkategóriákat a GDPR 9. cikkének (1) bekezdése szerint dolgoznak fel. A személyes adatok harmadik országba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés szintén a 49. cikk (1) bekezdésén alapul. egy GDPR. Ha hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végkészülékén lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszköz ujjlenyomat segítségével), akkor az adatok feldolgozása is a TKG 2021 alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, az Ön adatait a 6. § (1) bekezdése alapján kezeljük. b GDPR. Ezen túlmenően az Ön adatait akkor kezeljük , ha a 6. § ( 1) bekezdése alapján jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. c GDPR. Az adatkezelés a 6. § ( 1) bekezdése szerinti jogos érdekünkön is alapulhat. f GDPR. Jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz

Többek között olyan, az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban működő cégek eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem nem garantálható. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékeljék és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja a már adott hozzájárulását. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés az Art. 6. ( 1) bek. e vagy f GDPR, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Ön konkrét helyzetéből fakadó okokból; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is . Az adatkezelés alapjául szolgáló mindenkori jogalap ebben az adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha tiltakozik, a továbbiakban nem dolgozzuk fel érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (Tiltakozás az Art. 21. bekezdése szerint . 1 GDPR). Ha személyes adatait közvetlen reklámozás céljából kezeljük, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is , amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen hirdetési célokra (kifogás a GDPR 21. cikkének 2. bekezdése szerint).

Panasztétel joga ¬az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

Információ, javítás és törlés

A hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek joga van arra, hogy bármikor ingyenesen tájékozódjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat idejére Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor jogában áll kérni, hogy törlés helyett személyes adatai kezelését korlátozzák.
 • Ha a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban kifogást nyújtott be, egyensúlyt kell teremtenie az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem világos, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, illetve az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekét dolgozzák fel.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk. A titkosított kapcsolatot felismerheti a böngésző címsoráról, amely „http://”-ről „https://”-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Weboldalunk úgynevezett „cookie-kat” használ. A sütik kis adatcsomagok, és nem károsítják a végkészüléket. Az Ön végeszközén vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak. A munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek az Ön látogatása után. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végkészülékén, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A cookie-k származhatnak tőlünk (első féltől származó cookie-k) vagy harmadik féltől származó cégektől (úgynevezett harmadik féltől származó cookie-k). A harmadik féltől származó cookie-k lehetővé teszik a harmadik féltől származó bizonyos szolgáltatások webhelyeken belüli integrálását (például a fizetési szolgáltatások feldolgozására szolgáló cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (például a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k használhatók a felhasználói viselkedés értékelésére vagy hirdetési célokra.

Cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie – k) szükségesek (szükséges cookie-k). 6 1. bek. f GDPR, kivéve, ha más jogalapot adnak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szolgáltatásainak műszakilag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-k tárolására. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (6. cikk, 1. bekezdés, a DSGVO és TKG 2021); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. Ha a cookie-k deaktiválva vannak, a weboldal működése korlátozott lehet.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban megtudhatja, hogy mely cookie-kat és szolgáltatásokat használnak ezen a weboldalon.

Hozzájárulás a Borlabs Cookie- hoz

Weboldalunk a Borlabs Cookie hozzájárulási technológiát használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k böngészőjében való tárolására vagy bizonyos technológiák használatára, és ennek az adatvédelmi előírásokkal összhangban történő dokumentálására. A technológia szállítója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs ).

Amikor belép weboldalunkra, az Ön böngészőjében egy Borlabs cookie kerül tárolásra, amelyben az Ön hozzájárulása, illetve a hozzájárulás visszavonása tárolódik. Ezeket az adatokat nem adjuk át a Borlabs Cookie szolgáltatójának .

Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy a Borlabs cookie saját maga törlését, vagy az adattárolás célja megszűnik. A kötelezően előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A Borlabs Cookie által végzett adatfeldolgozás részletei a https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/ oldalon találhatók .

A Borlabs cookie- hozzájárulási technológiája a cookie-k használatához szükséges, törvényileg előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a 6. cikk ( 1) bek. c GDPR.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

 • A böngésző típusa és verziója
 • használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL
 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
 • A szerver kérésének időpontja
 • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

(1) bekezdése alapján gyűjtjük. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldala technikailag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához – a szerver naplófájljait e célból rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőívben megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, tároljuk a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

1) bekezdése alapján történik. b GDPR, ha kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk 1. bek. f. bek .), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk 1. bek. a GDPR) ) ha ezt lekérdezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon fordul hozzánk, megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

1) bekezdése alapján történik. b GDPR, ha kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f ) alpont ), vagy az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, a) bekezdés . ha ezt kérdezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi kérés útján részünkre küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg törlést nem kér, a tárolási hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

5. Elemző eszközök és reklámozás

Google Címkekezelő

A Google Címkekezelőt használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Címkekezelő egy olyan eszköz, amellyel nyomkövető vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integrálhatunk webhelyünkbe. Maga a Google Címkekezelő nem hoz létre felhasználói profilokat, nem ment el cookie-kat és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközök adminisztrálására és megjelenítésére szolgál. A Google Címkekezelő azonban rögzíti az Ön IP-címét, amelyet a Google egyesült államokbeli anyavállalatának is továbbíthat.

(1) bekezdése alapján használják. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán található különféle eszközök gyors és egyszerű integrálásához és kezeléséhez. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a GDPR és a TKG 2021, amennyiben a hozzájárulás a TKG 2021 értelmében cookie-k tárolását vagy információkhoz való hozzáférést a felhasználó végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat) tartalmazza. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, mint pl B. Oldalmegtekintések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat egy felhasználói azonosítóban összesítjük, és hozzárendeljük a webhely látogatójának megfelelő végkészülékéhez.

Továbbá használhatjuk a Google Analyticset, pl. Rögzítse az egér és a görgetés mozgását és kattintását. Ezenkívül a Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ az összegyűjtött adatkészletek kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzésben.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik a 6. cikk ( 1) bekezdésének megfelelően. a GDPR és a TKG 2021. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Böngésző beépülő modul

Megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza az Ön adatait, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu .

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu .

Rendelés feldolgozása

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és maradéktalanul betartjuk az osztrák adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

6. Beépülő modulok és eszközök

Google Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal úgynevezett Google Fontokat használ, amelyeket a Google biztosít a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google Fonts helyileg telepítve van. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

A Google Fontsról további információk találhatók a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .

Google térkép

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell mentenie IP címét. Ezeket az információkat általában a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Maps be van kapcsolva, a Google használhatja a Google Fonts szolgáltatást az egységes betűtípus megjelenítésre. Amikor megnyitja a Google Térképet, a böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szövegeket és a betűtípusokat.

A Google Maps használata az online kínálatunk vonzó bemutatását és az általunk megjelölt helyek könnyű megtalálását szolgálja a weboldalon. Ez a 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeket képvisel. f GDPR Megfelelő hozzájárulás kérése esetén az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a GDPR és a TKG 2021, amennyiben a hozzájárulás a TKG 2021 értelmében a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat) tartalmazza. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA ” (a továbbiakban „ reCAPTCHA ”) kifejezést használjuk . A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy az adatbevitelt ezen a weboldalon (például kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program végzi-e. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat (például IP-címet, a webhely látogatójának a webhelyen való tartózkodási idejét vagy a felhasználó által végzett egérmozgásokat) értékel ki. Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A webhely látogatói nem kapnak tájékoztatást arról, hogy elemzés zajlik.

1) bekezdése alapján történik. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a GDPR és a TKG 2021, amennyiben a hozzájárulás a TKG 2021 értelmében a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat) tartalmazza. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

reCAPTCHA- val kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában és a Google használati feltételeiben találhatók az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://policies.google.com/terms?hl=hu